Política de Privacitat


A través del present avís, la Federació de Colles de Sant Medir informa als usuaris de la web www.santmedir.org, en compliment de l’article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que les dades que aquests decideixin facilitar de forma expressa, lliure i voluntària a la Federació de Colles de Sant Medir a través dels diferents formularis d’entrada disposats en aquesta web o en qualsevol altre canal de recollida seran incorporades al fitxer “WEB” responsabilitat de la Federació de Colles de Sant Medir amb la finalitat de poder contactar amb els usuaris.

Així mateix, els usuaris de la web que facilitin aquestes dades, donen es seu consentiment per tal que les seves dades puguin ser utilitzades per la Federació de Colles de Sant Medir per a respondre a qualsevol consulta o requeriment d’informació i per a gestionar les sol·licituds en els formularis de recollida de dades.

Els usuaris del web són els únics responsables de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant la Federació de Colles de Sant Medir de bona fe com a organitzadora. En cas de facilitar dades falses o de terceres persones sense el seu consentiment, la Federació de Colles de Sant Medir es reserva el dret d’elimiar les dades a fi de protegir el dret del titular de les mateixes.

Pel que fa als menors de divuit anys que vulguin participar en alguna activitat requerint la inscripció a través de la pàgina web www.santmedir.org, hauran d’aportar la documentació que acrediti el consentiment dels seus pares o tutors legals, essent absolutament necessari l’original –per a la seva exhibició- i la fotocopia del DNI del pare o tutor, a més de l’imprès degudament complimentat i signat facilitat per aquesta entitat.

La Federació de Colles de Sant Medir es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/ 2007. El lloc web de la Federació de Colles de Sant Medir no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació, sense que l’usuari sigui conscient. Tanmateix, és el compromís de la Federació de Colles de Sant Medir que si es produeix qualsevol canvi en la Política de Privacitat referent a això serà immediatament advertit a través d’aquest lloc web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat. El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació, generalment utilitzades, per exemple : firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades facilitades.

La web de la Federació de Colles de Sant Medir conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès pels usuaris. La Federació de Colles de Sant Medir no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se al responsable del fitxer a través de correu electrònic a la següent adreça: federacio@santmedir.org.

2012 – Federació de Colles de Sant Medir